Vår vidunderlige verden

Musvåk, Buteo buteo  


© http://www.ecosystema.ru/

  
Photo: © Arthur Grosset.
Musvåken finnes over det meste av Europa og det nordlige Asia, helt bort til Japan. Mens den stort sett holder seg 'hjemme' i det sentrale og vestlige Europa samt i Japan om vinteren, drar de andre i Asia til det østlige og sydlige Afrika, eller til Kina og Indo-Kina. Den er en av de vanligste rovfuglene i disse områder, og er vanligvis lett å se når den vagler seg, eller når den flyr.
Under flukten har den brede vinger, og en kort hale som ofte er slått ut i vifteform.


Photo: © Arthur Grosset.
Den trives i mange forskjellige området, men krever et eller annet slags tre for å få laget sitt rede. Den lever av smådyr som mus
og rotter, kaniner, firfisler osv, og kan også sees langs veien der biler har kjørt ned dyr.


Photo: © Dennis Olsen
Den finner sitt offer ved å glide gjennom luften, eller den farer plutselig ned fra en gren i et tre, og overrasker byttet på bakken.
Den har ofte et hvitt eller lyst band over nederste del av brystet.
Text: Arthur Grosset.


Photo: © Arthur Grosset.

I Norge er Musvåken knyttet til lavereliggende skogområder i SØ-Norge, fra Vest-Agder til daførene i Oppland
og Hedmark. Hekker spredt og fgåtallig i Midt-Norge og på Vestlandet. Synes i de senere år bare unntaksvis å bosette
seg over 400 m høyde i Norge.

Musvåken hekker i det indre av sammenhengende skogstrekninger såvel som i små skogholt omkranset av kulturmark.
Foretrekker løvdominert skog på jord av god bonitet. Det optimale fødesøket er jakt på smågnagere i åpent terreng på udyrket mark. De lave smågnagertetthetene som følger av industrialiseringen i jordbruket, gjør dyrketm mark lite egnet til fødesøk.
Musvåken jakter også i skog, men synes på grunn av begrenset manøvreringsevne i flukt å foretrekke åpne skoglandskaper.

Som følge av den utbredte oppfatning blant jegere at den gjør skade på småviltbestanden, har musvåken i likhet med hønsehauken blitt offer for hensynsløs forfølgelse. Da musvåkens kjerneområder faller sammen med tett befolkede regioner i SØ-Norge, har etterstrebelsen og reirplyndringen hatt et slikt omfang at bestanden er redusert.

Musvåken synes å forsvinne som hekkefugl i sterkt beferdede områder, f.eks. i Vestfold og skogtraktene nord for Oslo,
sannsynligvis på grunn av forstyrrelser. I Aust-Agder, Telemark og Vestfold har avdekket avstander på 2 km mellom reirene i
ytre strøk, og 3 km i indre strøk. Man antar at det i dag dreier seg om 1mellom 1.000 og 2.000 territorielle par i Norge.

Gunnar Hansen. 1994: Nusvåk, Buteo buteo
S. 120 i: Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu.


Hvis du nå tror du vet alt om Buteo
ja da er det nå ca 172 arter av denne familien (genus). Se liste over ekte buteo her:


Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver