Vår vidunderlige verden

Skogdue, Columba oenass     

 

© http://www.ecosystema.ru/Skogdue, Stock Pigeon
Photo: © R. Gross
Skogduen finnes i det meste av Europa bortsett fra de nordlige deler og i Hellas. Videre finnes den i
NV-Afrika og midtre deler av Vest-Asia der den i Turkestan avløses av den nærtstående underart yarkandensis.

I Norge forekommer skogdua først og fremst i lavereliggende strøk på Østlandet, men er også funnet rugende langs kysten til Rogaland
samt et fåtall hekkefunn i Sogn og Fjordane.

Gamle løvtrær i tilknytning til kulturlandskapet er optimal hekkebiotop for skogdua, men arten hekker også i andre åpne landskap -
f.eks. ved myr, vann og hogstflater samt i parklandskap og alléer. Den unngår helst ren barskog. Skogdua plasserer reiret primært
i gamle svartspetthull, men benytter også naturlige hulrom som råtehull i gamle trær. Arten benytter også uthengte rugeholker.

Bestanden i Norge antas å ligge mellom 1.000 og 5.000 par.(1994) Tilbakegangen i den norske skogduebestanden har antakelig flere
årsaker. Et intensivn og modernisert skogbruk er svært negativt for arten; svartspetten som skogdua indirekte er avhengig av finner ikke
trær av
tilfredsstillende dimensjoner. Det finnes i dag langt mindre gammel skog og gamle trær i kulturlandskapet.

Skogdua lever et stillfarende og bortgjemt liv i hekketiden, selv om hannens territorialflukt tiltrekker seg oppmerksomhet.
Den flyr med raske vingeslag opp i luften, slåt vingene sammen med skarpe smell og rturnerer til utgangspunktet med løftede vinger.

Skogduen overvinterer sejlden. Om høsten drar den til Sør-Frankrike og Nord-Spania.
Morten Viker . 1994: Skogdue, Columba oenas
S. 262 i: Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu.Photo: © Steve DahlforsTekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver