Vår vidunderlige verden

Havørn, Haliaeetus albicillas  
  

© http://www.ecosystema.ru/
Photo © Jørgen Scheel

Havørna finnes i dag utbredt fra Grønland og Island i vest til Beringstredet og Stillehavet i øst, fra Finnmark i nord til Algerie,
Hellas og Tyrkia i sør. Den er utryddet fra Europa vest for Tyskland, men gjeninnført i Skottland.

I Norge forekommer havørna som hekkefugl fra Nord-.Rogaland til Sør-Varanger. Den er en kyst- og fjordfugl som opptrer mest tallrikt i øyrike områder og ytre fjordstrøk. De aller siste år er det også registrert innlandspar.


© www.ecosystema.ru/

De senere års utvikling viser at havørnen foretrekker kuperte kystskogområder og fjordlier, helst gammel furuskog eller blandingsskog, men kan benytte alle slags skotyper så sant de er tilgjengelige, også plantefelt.
Den hekker likevel gjerne i trebart terreng, hvor den holder til enten i klippevegger og fjellsider, eller i temmelig flatt eller lavkupert heilandskap.  Avgjørende for tilholdsstedet er tilgang på mat, særlig i form av fisk, men også sjøfuglbestander.


© www.ecosystema.ru/

I de siste årene er det kontrollert mer enn 500 lokaliteter årlig. Totalt er hekkebestanden rundt 1.500 par, med mer enn 1.000 havørn territorier kartfestet og dokumenterte. De tetteste bestandene finnes fra Trøndelg og nordover, med ca 40% av totalbestanden i Nordland.


© www.ecosystema.ru/

Havørnen blir sent kjønnsmoden og får full voksendrakt først etter 5-6 år, da den vanligvis også går inn i hekkebestanden.
Om vinteren hender det at ett og to års ungfugler vandrer sørover langs norskekysten.
All tekst ovenfor: Alf Ottar Folkestad . 1994: Havørn, Haliaeetus albicilla.
S. 110 i: Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu.


Etterfølgende er bilder fra Sunnmørepostens web-camera av et ørnerede.


20080317-1040 local time

20080317-1040 local

20080317-1345 lokal tid

20080318-0728 lokal tid20080323-1315 lokal tid


20080324- 0718


20080324-1340 lokal tid - du kan se den ligger der.....


20080326-1310 lokal tid. Har ikke sett begge på noen dager, men her er de sammen igjen..


2008041-0806 lokal tid. De er fremdeles der........

ARKive video - White-tailed eagle - overview
Havørn - overblikk
BBC Natural History Unit
http://www.arkive.org/white-tailed-eagle/

ARKive video - Fledgling white-tailed eagle exercising wings, takes maiden flight
Havørn oppøver vingene, tar sin første tur - men akk....
The RSPB Film Collection
http://www.arkive.org/white-tailed-eagle/
Den døde voksne hunnørna på bildet var den syvende kollisjonsdrepte havørna i Smøla vindpark.
Foto: © Espen Lie Dahl

Smøla vindpark er en katastrofe for havørna!
Av Morten Ree (09.05.2006)

Åtte måneder etter at Smøla vindpark ble igangsatt og erklært åpnet med pomp og prakt, må vi desserre konstatere at ni havørner er drept av vindmøllene. NOF vil kreve at vindmøllene stanses slik at man kan sette seg ned for å ta en grundig gjennomgang av problematikken før nye fugler slåes ihjel.

NOF ofret store ressurser gjennom flere års saksbehandling på å stanse utbyggingen av vindkraft på Smøla. Vårt bakgrunnsmateriale var stort; gjennom NOFs Prosjekt Havørn sitter NOF på unike kunnskaper om artens bestand på og
bruk av Smøla. I tillegg har NOF stor kompetanse på hvilke negative konsekvenser vindmølleparker kan ha, særlig for rovfugl. Mens myndigheter og utbyggere la forskningsresultater fra vindmølleparkene i Danmark og Nederland til grunn for sine vurderinger, så gikk NOF til de store parkene i USA og Spania for å sjekke resultatene fra deres undersøkelser.
Vi gjorde dette for å finne områder med fauna som kunne ligne på vår egen, det vil si med store rovfugler som aktivt bruker vindparkområdene. Her fant vi klare bevis på at store rovfugler rammes hardt av slike utbygginger. Når vi da i tillegg gjennom Prosjekt Havørn visste at Smøla har en av verdens tetteste hekkebestander av havørn, så måtte de tragiske resultater
som vi i dag ser bli et faktum!


En kollisjonsdrept ung havørn i Smøla vindpark 28. april 2006.
Foto: © Espen Lie Dahl

Altamont Pass i California er verdens største vindparkområde med 5 400 vindmøller. Altamont fikk fornyet konsesjon i vinter,
men det ble stilt krav om at halvparten av møllene stanses tre måneder i vintersesongen. Dette gjøres for å begrense skadeomfanget på kongeørn og andre fugler, samtidig med at man vil bruke resultatene inn i et pågående prosjekt som studerer effektene vindmølleparker har på fugler. Man ønsker å lære seg hvor i terrenget det er mest eller minst gunstig å plassere vindmøller i forhold til fugler. Betydningen av dette er også avdekket i undersøkelser i Spania.

Vindmøllene i California er små og hurtiggående. De kan dermed ikke sammenlignes direkte mot våre store vindmøller.
NOF brukte imidlertid denne parken som et bevis for hvor stor dødsrisikoen blir for rovfugler, i dette tilfelle særlig jaktende kongeørn. Det er gjennom flere år kjørt et prosjekt med radiosendere på kongeørn som har vist urovekkende stor dødelighet i kollisjon med vindmøller. Dette var et av NOFs hovedargumenter i Smølasaken, og nå ser vi at vår bekymring var rèell.
NOF mener derfor at vi må kreve at møllene på Smøla stanses og at man får gjort en grundig vurdering av restriksjoner
på driften av vindmøllene på Smøla, men også på den generelle vindparkutbygging som er planlagt langs kysten av Norge.
http://www.birdlife.noSmøla vindpark er bygget i to trinn. Trinn 1 ble åpnet i september 2002. Trinn to ble åpnet i september 2005.
Med totalt 68 vindmøller er Smøla Vindpark Europas største på land med en årlig kraftproduksjon på 450 GWh.
Det tilsvarer gjennomsnittsforbruket til 22.500 norske husstander.


I et notat fra Statskraft, datert 7. mai 2006 kan følgende leses:
En gruppe bestående av Statkraft, Norsk Hydro, Energibedriftenes Landsforening, Miljøverndepartementet og
Direktoratet for naturforvaltning har framskaffet midler til forskningsarbeidet.
Budsjettet for 2006 er 1 million kroner. Det tas sikte på å øke dette beløpet ytterligere i 2007.

Det ble ikke funnet død ørn i vindparken på Smøla i tidsrommet fra byggetrinn 1 ble åpnet i september 2002 til august 2005.

Havørn er vår største rovfugl. Den holder til langs kysten og hekker fra Sogn og Fjordane og nordover.
Bestanden har økt jevnlig siden 1970 og ble i 2000 beregnet til rundt 1800 par.
Det utgjør rundt 45 prosent av Europas totale antall havørn.
Vindkraft er en av de mest miljøvennlige mulighetene for storskala energiproduksjon som finnes i dag.
Problemet med havørn som kolliderer med vindmøller er spesiell for Smøla som har en stor og tett bestand.
http://www.statkraft.no/ (not valid as per Sept. 2010)

Altamont Pass er den mest drepende vindmøllefarm i North Amerika for rovfugl.


photo by BioResource Consultants
Vindmøller i Altamont Pass Wind Resource Area (APWRA) dreper flere rovfugler enn noen annen vindanordning i Nord-Amerika, på grunn av sin lokalitet i en hovedtrekkrute for fugler, og i et område med høy konsentrasjon av rovfugl.
Dette området inkluderer den høyeste tetthet av hekkende havørner i verden. Undersøkelser av rovfugleksperter
for California Energy Commission (CEC) indikerer at det ved Altamont Pass hvert år drepes omkring 880 til 1.300
rovfugler, inkludert mer enn 75 havørner, adskillige hundre rødhalehauker, flere hundrede ugler (Speotyto cunicularia), og hundrevis av andre rovfugler, inkludert den amerikanske tårnfalk, hubroer, hauker (Buteo regalis), and tårnugler.
Denne dødbringende virksomheten dreper over 40 forskjellige fuglearter, og bryter med føderale og statlige beskyttelseslover
for disse fuglene, samt flere andre bestemmelser.
http://www.biologicaldiversity.orgTekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver