Our Beautiful World

NORWAY 1905
NORGE 1905   
norsk tekst

-NORGE 1905-                                      english text

1. The Award is issued by the Norwegian Radio Relay League to commemorate the centennial anniversary of the dissolution of the union between Sweden and Norway.

2. Any licensed amateur radio operator or short-wave listener (SWL) who fulfills the requirements stated below may apply for the award.

3. All contacts/SWL reports must be made between 2200UTC, May 16th, 2005 and 2159UTC, June 7th, 2005. For the purposes of this award, each Norwegian amateur radio station may be contacted only once per band and mode.

4. To qualify for the NORGE 1905 award it is required that:

(a) applicants in Norway (LA-LN), Sweden, Denmark, Finland, Åland, Iceland and the Faroe Islands have been in contact with or heard (SWL) a minimum of 20 Norwegian amateur radio stations. At least 10 of these must have been operating with the special prefix LI and/or LJ.

(b) other European applicants have been in contact with or heard (SWL) a minimum of 10 Norwegian amateur radio stations. At least 5 of these must have been operating with the special prefix LI and/or LJ.

(c) DX (Outside Europe) have been in contact with or heard (SWL) a minimum of 5 Norwegian amateur radio stations. At least 2 of these must have been operating with the special prefix LI and/or LJ.

5. Application:

(a) QSL cards are not required. All applications must include a log extract containing call of the station worked (heard), date, time, band and reports sent/received.

(b) Send the log extract and award fee of NOK50 (in cash or valid Norwegian stamps), US$10 or 8 recent, valid IRCs to: NRRL, P.O. box 20 Haugenstua, NO-0915 Oslo, Norway Applications must be postmarked by July 31, 2005.

6. The following endorsements are available at time of issue, provided that all contacts in the log extract fulfill the requirements: CW, Phone, Digimode and/or QRP (Transmitter output power less than 5 watts). You may apply for several separate awards with different endorsements, but each contact in the log extract can only be used for one award. For each additional award, an award fee will have to be paid in full. Endorsements are available only at time of issue.

Sweden is following up:
All calls with the prefix SM: may use SE
All calls with the prefix SA: may use SF
All calls with the prefix SK: may use SJ
All calls with the prefix SL: may use SG

A similar award as the norwegian will be issued. More later.


-NORGE 1905-

1. Diplomet utstedes av Norsk Radio Relæ Liga for å markere at det i 2005 er 100 år siden unionsoppløsningen med Sverige.

2. Enhver lisensiert radioamatør eller kortbølgelytter (SWL) som oppfyller kravene under kan søke om diplomet.

3. Alle kontakter/lytterrapporter må være gjennomført i perioden 17. mai 2005 kl. 0000 NT til 7. juni 2005 kl. 2359 NT (NT = gjeldende norsk sommertid; UTC + 2 timer). Hver stasjon kan i diplomøyemed kun kontaktes en gang pr. bånd og mode.

4. For å kvalifisere for diplomet NORGE 1905 kreves det at:

(a) søkere i Norge (prefiks LA-LN), Sverige, Danmark, Finland, Åland, Island og Færøyene har vært i kontakt med eller hørt (SWL) minst 20 norske amatørradiostasjoner, hvorav minst 10 har benyttet spesialprefikset LI og/eller LJ.

(b) øvrige europeiske søkere har vært i kontakt med eller hørt (SWL) minst 10 norske amatørradiostasjoner, hvorav minst 5 har benyttet spesialprefikset LI og/eller LJ.

(c) DX (Stasjoner utenfor Europa) har vært i kontakt med eller hørt (SWL) minst 5 norske amatørradiostasjoner, hvorav minst 2 har benyttet spesialprefikset LI og/eller LJ.

5. Søknad:

(a) QSL-kort kreves ikke. Alle søknader må inkludere loggekstrakt inneholdende kallesignal, dato, tid, bånd og sendt/mottatt rapport.

(b) Utfylt søknad, loggekstrakt og utstedelsesgebyr på kr. 50 (i kontanter eller i form av gyldige norske frimerker), US$10 eller 8 IRC av nyere dato sendes NRRL, postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo innen 31. juli 2005.

6. Følgende påtegninger kan gjøres ved utstedelse, gitt at alle kontakter i loggekstrakten oppfyller betingelsene: CW, Phone, Digimode og/eller QRP (Mindre enn 5W sendereffekt). Det er mulig åsøke om flere diplomer med ulike påtegninger, men hver kontakt eller rapport (SWL) kan bare benyttes til ett diplom/påtegning. For hvert diplom/påtegning betales full diplomavgift. Påtegninger vil ikke bli gitt i ettertid.

Sverige følger etter:
Alla amatörer med prefixet SM: Prefixet SE
Alla amatörer med prefixet SA: Prefixet SF
Alla klubbar med prefixet SK: Prefixet SJ
Alla klubbar med prefixet SL: Prefixet SG

med tilsvarende diplom - se SSA's egne sider.bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
Google
 
Web www.vulkaner.no

This page has been made with Macromedia Dreamweaver