Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Pico de Teide, Kanariøyene


   


 Pico de Teide, 3.718 moh, er det spanske navnet på denne stratovulkanen. Navnet kommer fra Echeide på 'guanch', det språk som de opprinnelige innbyggere, guancherne), på Tenerife talte.
Dette ord skal bety El infierno (helvete). Teide ligger på øya Tenerife - den største av
Kanariøyene - utenfor Afrikas nordvestkyst. Teide-vulkanenregnes som en av verdens tre
største vulkaner, av noen, men hvordan de kommer fram til dette er ikke kjent.

Teide har ikke hatt utbrudd på 1900 tallet, men siste gang på 1300-tallet.
Derimot var det et utbrudd i 1909, men da fra den monogenitiske strombolianske vulkanen Chinyero, vest for Teide. Feilaktig blir Teide kreditert dette utbrudd.


Teides østside sett fra Bilma-vulkanen
Foto:Fredrik Holm.

Uansett blir nå Teide sett på som en potensiell truende vulkan, på grunn av dens
beliggenhet i forhold til byen Santa Cruz de Tenerife. Man kjenner i øvrig til 5 historiske
utbrudd i tillegg til det i 1909 på Tenerife. Rundt Teide er det flere mindre vulkaner,
Chahorra (Narices del Teide)(2.995 m), Rajada (2.509 m), Bilma og Mña Blanca mens andre ligger lenger borte, f.eks. Montaña Arenas (også kalt Volcan de Guimar eller Volcan Arafo), Arenas Negras (også kalt Volcan de Garachico, Chinyero, Fasnia og endelig Sietefuentes.

19.mai 2004
english version:
Vulcanology experts on Tenerife have warned that within days, there is a strong
likelihood of the island witnessing its first volcanic eruption in almost a century.

They stressed that the danger to the public was almost zero. The warnings of an
impending eruption are based on increased volcanic activity.
There have been five successive low intensity earthquakes in recent days in the
island's most volcanically active zone, in the area between Mount Teide
and Santiago del Teide.

There is a 60 to 80 per cent probability that an eruption would occur soon.
(It is not scientifically possible to forecast such a probability - media are wrong.)
Most likely the outcome will be that a pyroclastic cone will be created which
could spread out over a radius of one to two kilometres.
The lava might not even reach the surface of the volcano, and would, at its worst,
cause forest fires and a few house fires.

In the vicinity of Icod de los Vinos there have been 8 smaller quakes the last few days,
however mostly below 2 on Richter's scale, and not possible for human to feel.
However, the quake on Tuesday, on May 11th, reached 2,7, and the inhabitants there
were not to happy about that. Each year hundres of smaller quakes happens here,
but it is not normal to see such an increase on the Northwestern Tenerife as what
can be seen now.
(http://www.kanarische-rundschau.com)

On May 17th there were 7 smaller quakes ranging between 0.9 and 2.1,
near Icod de los Vinos
(Instituto Geográfico Nacional)Rystelsene har funnet sted nær Pico del Teide og Icod de los Vinos.

Vulkanologer på Tenerife har advart om at man i løpet av få dager kan forvente
at øya blir vitne til dens første vulkanske utbrudd på nesten et århundre.

Faren for mennesker er nærmest null. Advarselen om et kommende utbrudd er basert
på økt vulkansk aktivitet. Det har vært fem på hverandre mindre skjelv de siste
dager i øyas mest vulkansk aktive sone, i området mellom Teide og Santiago del Teide.

Det er opp til 60 - 80 % mulighet for at et utbrudd kan finne sted snart.
(Vitenskapelig sett er det ikke mulig å forutsi en slik mulighet - media tar feil her).
Sansynligvisvil det resultere i at en pyroklastisk kuppel vil bli dannet, og som kan komme
til å bli spredt over et en til to kilometer i radius stort område. Det kan også hende at
lavaen ikke når overflaten i det hele tatt, og det verste som kan skje, er at det kan føre til
noen skogsbranner og noen få husbranner.
(Internasjonal presse)
17. mai var det 7 mindre skjelv i styrke mellom 0.9 og 2.1 nær Icod de los Vinos
(Instituto Geográfico Nacional)
-----------------------------------------------------------------------------------------------

I nærheten av Icod de los Vinos har det de siste dager vært ialt 8 mindre jordskjelv,
de fleste dog under styrke 2 på Richters skala, og altså ikke merkbar for mennesker. Skjelvet tirsdag siste uke, den 11.mai var dog på 2,7, og førte til en del engstelse for innbyggerne i
Icod de los Vinos. Hvert år er det hundrevis av jordskjelv, men de fleste kun merkbare på instrumenter. Imidlertid er en slik økning som den man nå ser på det nordvestlige Tenerife
slett ikke normal.
(http://www.kanarische-rundschau.com)
---------------------------------------------------------------


Lava fra Chinyero og Reventada, sett fra Bilma-vulkanen
Foto:Fredrik Holm.

Av den type vulkaner som Arafo, Garachico, Chinyero, Fasnia Sietefuentes og Chahorra
utgjør (dvs. monogenetiske strombolianske vulkaner med tilhørende lava), finnes det omkring
350-400 stk på Tenerife. Ikke alle er så godt bevart at de syns tydeligt, noen av dem er ganske
så nederoderte. Når det gjelder koner som er bevart er nok antallet kun mellom 200 og 300).
Disse utgjør en type vulkaner som ikke er assosiert med Teide og dens utvikling.
(Hvem sa at det bare var èn vulkan på Tenerife, nemlig Teide?)

Mña Blanca og Mña Rajada (på Teides østsydøstflanke), utgjør en annen type av vulkaner
igjen, forskjellig fra Chinyero osv. Disse tilhører Mña Blanca-komplekset. Mña Blanca ble til å begynne med til som en av flere satelittkjegler for Teide, men har senere utviklet seg til et eget vulkankompleks, som har en annen magmatype og utvikling enn Teide. Siste utbrudd
fra Mña Blanca skal ha funnet sted for litt over 2.000 år siden.


Sietefuentes og Las Canadas
Foto:Fredrik Holm.

En heller tvilsom rapport går ut på at det forekom et utbrudd på Tenerife i 1341, da portugiserne gjorde krav på øygruppen. Christopher Columbus noterte senere et annet utbrudd i 1492.
Las Canadas-kalderaen regner man med oppsto som følge av en kollaps for rundt
150.000 år siden Et utbrudd fra Sietefuentes den 31. januar 1704 kom efter 7 dagers
økt seismisk aktivitet, og slapp ut 4.000.000 kubikkmeter masse. Året efter var det et utbrudd
fra Fasnia-vulkanen den 5. januar 1705 (25.000.000 kubikkmeter) og Montaña Arenas den
2. februar 1705 (24.000.000 m³) også efter flere dagers rystelser, og endelig Montana Arenas Negras (Volcan Garachico) den 5. mai 1706 (66.000.000 m³). Dette siste utbrudd varte i
9 dager, og ødela den eneste havnen på Tenerife på den tiden. Det var også kun ved dette utbruddet at man fikk store materielle ødeleggelser bl.a. i den daværende hovedstaden på
Tenerife, Garachico.

Chahorra-vulkanen hadde utbrudd i 1798. Dette utbruddet varte fra den 9.juni til den
8.september, og er det lengste man kjenner til i historisk tid. I 1909 dukket Chinyero-vulkanen opp som en ny monogenetisk vulkan nordvest for selve Teide. (Monegenetisk innebærer at vulkanen kun har ett eneste utburdd, og senere har vært rolig.) Den kom efter hele 18 måneder med foregående seismisk aktivitet, inkludert flere svermer av jorskjelv i juli, august og spesielt november 1908. I Orotave kunne man på det verste merke hele 14 skjelv på 2 timer. Dette utbruddet varte i 10 dager.


Chinyero-vulkanen
Foto:Fredrik Holm.

Opprinnelsen til vulkanen Teide, og iøvrig også de andre vulkanene på Kanariøyene, sies å
kunne forklares med hot-spot teorien, da den ligger langt innenfor noen av de nærmeste
plate-grensene. Imidlertid består flere av øyene av relativt meget gamle bergarter fra samme tidsperiode, og det setter spørsmålstegn ved hot-spot teorien, da ikke alle øyene kan ha
vært over et slikt punkt samtidig.

De eldste bergartene på Tenerife er ifølge visse kilder 16,1 milliooner år gamle, ifølge andre
kilder er de eldste bergartene kun mellom 6 og 9millioner år gamla. Dissa bergarter har
dog ingen ting å gjøre med Teide men tilhørerTenerifeseldre vulkanska serier. Når det gjelder Teides alder så påbegyntes dannelsen av den nåværende Teide efter at Caldera de Las Cañadas ble dannet/kollapset for 180.000 år sidan (denna alder er litt usikker). Innen kollapsen fantes en annen vulkan som når den kollapset dannet Las Cañadas kalderaen. Derefter kunne den
nye Teide bygges opp.


Fra Teides toppkrater
Foto:Fredrik Holm.

Det er 1909 utbruddet fra Teide man vet litt mere om. Utbruddet medførte lavastrømmer og
varte i hele 10 dager. (De historiske utbrudd er strombolianske, det vil si at
de er mer eksplosive enn de hawaiianska utbrudd men mindre eksplosive enn de pliniska).
Utbrudd fra Teide har tidvis vært meget eksplosive, og kan ikke sammenlignes med Hawaiis
rolige basaltiske utbrudd. De utbrudd som danner stratovulkaner er de mest eksplosive som
finnes, mens det stikk motsatte er de utbrudd som danner skjoldvulkaner (Hawaiisk type).
Teides siste utbrudd (1300-1400) som ga opphav til den svarte lavaen (las coladas negras)
og den siste kjegletoppen på Teide, de siste 150 m, var dog relativt ikke-eksplosivt
og bør ha hatt et rolig forløp. Tidligere utbrudd har gitt opphav til pyroklastiske flommer.

En påstand går ut på at en lavastrøm en gang skal ha nådd over til La Gomera, og efterlatt
seg den lavastranden man idag finner på øyas nordøstkyst, hvor navnene Laja de Infierno og Roque de Fuera finnes.(???)Avstanden til La Gomera er imidlertid hele 50 km, og dybden på havet mellomøyene på 300 meter. Men hvorfra lavaen da kommer er uvisst.


Sietefuentes og Teide sett fra Fasnia
Foto:Fredrik Holm.

Det store krateret, La Caldera de Las Cañadas, som er synlig på bildet øverst til venstre,
inneholder rester av lavaflommer av forskjellig alder.De mørkeblå områdene sør for krateret, markerer vegetasjon.Selve krateret på Pico de Teide er ikke mer enn 80 m i diameter,
mens Pico Viejos toppkrater er noen hundrede meter, og La Caldera de Las Cañadas
er omkring 17 km på det bredeste.

Pico de Teide blir ansett som en av 15 risikomerkede vulkaner på grunn av den fare lokalbefolkningen blir utsatt for ved et utbrudd. Et internasjonalt samarbeid pågår i
øyeblikket for å fastslå hvordan omgivelsene vil reagere under et utbrudd.


Teide, Pico Viejo og lava fra Chinyero, sett fra Bilma-vulkanen
Foto:Fredrik Holm.

Det sies at verdens økende CO2 utslipp, påvirker gamle fjellkanter og gamle lavaavleiringer,
slik at de ved et kraftig utbrudd, eventuelt med derav følgende jordskjelv, vil medvirke til at
rasfaren øker. Dette vil da eventuelt også gjelde pyroklastiske flommer, som man anser for den
største truselen. På den annen side, overvåkes vulkanen daglig og en forutsigelse
går ut på at det ikke er ventet noe utbrudd de første 50 årene.


Flyfoto av Pico de Teide. Krateret er 80 m i diameter.


Teide fra Mña Guajara

  
Teide fra Llano de Maja                Teide fra Valle de Ucanca
Foto:Fredrik Holm.

(Supplerende opplysninger samt korrigeringer til tidligere tekst, er mottatt fra
Fredrik Holm, f.t. student i geovitenskap ved Stockholms Universitet.)

Vulkaner på Kanariøyene
Ned-eroderte vulkanske massiv (samtlige øyer)
Aktivt oppbyggende vulkanisme (nyligere), organiserte vulkanskjeder og
vulkanske fjellrygger (f.eks. Timanfaya på Lanzarote)
La Palma
Stratovulkan
2,426 moh
Tenerife
Stratovulkan
3,715 moh
Gran Canaria
Sprekker
1,950 moh
Fuerteventura
sprekker
529 moh
Lanzarote
Sprekker
670 moh
(USGS)
  Linker:
 Se også andre sider om vulkanene på Kanari-øyene!
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver