Our Beautiful World


Birds II
Fugler II
On April the 17th, we had a Ring Ouzel (Turdus torquatus) stopping by.

En. Ring Ouzel, Da. Ringdrossel, Du. Beflijster, Fi. Sepelrastas, Fr. Merle à plastron, Ge. Ringdrossel, It. Merlo dal collare, No. Ringtrost, Sp. Mirlo de collar,
Sw. Ringtrast

17. april kom det en ringtrost innom.

   
With the end of April came more rare birds, like this one which we believe to be a (two!)
Common Kestrel (Falco tinnunculus), but hard to catch with our camera.

En. Common Kestrel, Da. Tårnfalk, Du. Torenvalk, Fi. Tuulihaukka, Fr. Faucon crécerelle, Ge. Turmfalke, It. Gheppio, No. Tårnfalk, Sp. Cernícalo vulgar,
Sw. Tornfalk


Ved slutten av april kom det flere sjeldne fugler, lik denne som vi tror er en (to!) tårnfalk,
men ikke lett å komme på nært hold.


Now our garden took all our time, even though we would have liked to watch more birds.

Nå tok hagen all vår tid, selv om vi gjerne skulle ha likt å fotografere flere fugler.
However, on May 21st, this little fellow showed up:

Den 21. mai dukket denne lille fyren opp:It was a Northern Wheatear (Oenanthe oenanthe), staying right outside in the field.

En. Northern Wheatear, Da. (Almindelig) Stenpikker, Du. Tapuit, Fi. Kivitasku, Fr. Traquet motteux, Ge. Steinschmätzer, It. Culbianco, No. Steinskvett,
Sp. Collalba gris, Sw. Stenskvätta

Det var en steinskvett, rett utenfor i åkeren.On May 22nd, one of these finally landed outside our house.
Canada Goose (Branta canadensis), but there were many more to come.

En. Canada Goose, Da. Kanadagås, Du. Canadese Gans, Fi. Kanadanhanhi, Fr. Bernache du Canada, Ge. Kanadagans, It. Oca del Canada, No. Kanadagås,
Sp. Barnacla canadiense, Sw. Kanadagås

22. mai landet endelig en av disse utenfor huset vårt,
men det skulle komme mange, mange flere.
July 1st. Not always so easy to identify....

21. juli - ikke alltid like lett å identifisere....


   

July 17th, ... some times it is just impossible. July 20th. Who's going to tell me?

17. juli, .... noen ganger er det bare umulig.   20. juli, Hvem kan fortelle meg hva det er?


By the beginning of August, the greenfinches came back in large flocks.

I begynnelsen av august kom grønnfinken tilbake i store flokker.

--------

On August 13th, I heard a strange sound. Click, click, click:

13. august høre jeg en rar lyd: klikk, klikk, klikk:Yes. it is in there, just below the center of the picture.

Ja, den er der inne et sted, like nedenfor midten av bildet.'Yes, here I am...'But I still don't know whom he (she) was.

Men fremdeles leter jeg etter hvem han (hun) er....
At this time, we found it was just the right time to prepare for the winter,
so we built two feeding places.

Så er tiden inne til å foreberede vinteren,
og vi bygger et par fodringsplasser.

End of August. Now they really found their way to us - the Greenfinches.

Sist i august. Nå har de i hvertfall funnet veien til oss - grønnfinkene.They were all over in the air....

De er over alt i luften.......and on the ground.

...og på bakken.100250even 350.
Later we counted flock of up to 500 greenfinches.

Senere talte vi opp til 500 grønnfinker på en gang.By the middle of September, the Canada geese came back to flock before they leave the country.

I midten av september kom kanadagjessene tilbake for å danne flokker før de flyr sydover.Flocks of up to 75 at a time landed outside in the field.

Flokker på opp til 75 av gangen landet på utsiden av huset vårt, ute i åkeren.September 19th. One flock going south. Their sound was different from the Canada goose, so....

19. september. En flokk på vei sydover. Lyden var forskjellig fra kanadagjessene, så....


We just love to have them around.
Aren't they cute?

Vi elsker å ha dem rundt oss.
Er de ikke søte?
One of the last days of September, there was a lot of activity in top of our strange spruces.

En av de siste dagene i september var det en voldsom aktivitet i toppen av våre rare grantrær.A couple of Bramblings came along and ate up all the seeds on the blue cones.
They did not even take a look on the ordinary brown ones on the other spruces.

En. Brambling, Da. Kvækerfinke, Du. Keep, Fi. Järripeippo, Fr. Pinson du Nord, Ge. Bergfink, It. Peppola, No. Bjørkefink, Sp. Pinzón real, Sw. Bergfink


En hel sverm av bjørkefinker kom og spiste opp alle frøene i de blå konglene.
De så ikke en gang på de vanlige brune konglene i granene ved siden av.


Some came early in April, click here.
More birds coming, click here.

Noen fugler kom tidlig i april, klikk her.
Flere fugler kommer, klikk her.


bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
Google
 
Web www.vulkaner.no

This page has been made with Macromedia Dreamweaver