Our Beautiful World

   
Cranes in the Air - 2005
Traner i luften

The Crane is the messenger of spring and Lake Hornborga provides a resting place for
large flocs of cranes - a gracious bird which fascinates every visitor.

Tranene er vårens budbringer og Hornborgasjön utgjør en rasteplass for
store flokker av traner - en elegang fugl som fascinerer enhver besøkende.The lake is once again a fantastic bird lake following extensive restoration work which has
been recreated what previous drainage projects destroyed.

Sjøen er igjen en utrolig flott fugleinnsjø etter et intensivt restaureringsarbeid
som har gjenopprettet det tidligere nedsenkings- og uttørkingsprosjekter har ødelagt.The European crane - 'Grus grus' in latin - is our largest bird of passage.
It weighs between four and seven kilograms and is about 120 cm tall.

Den europeiske trane - 'Grus grus' på latin - er vår største trekkfugl.
Den veier mellom fire og syv kilo og når en høyde omkring 120cm..Coming in from southwest, with strong winds, from Rugen Island in Germany.
Notice more coming in lower right 'corner'.

Den kommer inn fra sydvest, med sterke vinder, fra Rugen øya i Tyskland
Legg merke til flere som kommer i nederst høyre kant av bildet.
The male has a wing span of 250 cm.
Two and a half meter or about 100 inches. Nearly 3 yards.
The journey from Rugen, 500 km away, takes about 7 hours.

Hannen har et vingespenn på 250 cm. To og en halv meter.
Turen fra Rugen, 500 km unna, tar omkring 7 timer.
In the world as a whole, there are 14 species of crane.
I hele verden finnes det 14 forskjellige traneslag.The male and the female have the same markings,
but the female is usually slightly smaller.

Hunnen og hannen har de samme tegningene
men hunnen er vanligvis litt mindre.Cranes can live to a maximum age of 25-30 years.
They are ready to breed when they are between three and four years of age.

Tranene kan leve i maksimum 25-30 pr.
De er rede til å hekke når de er mellom tre og fire år gamle.


They often glide long distances while
migrating
and can maintain a speed of 65-70 km/hour.

De kan ofte sveve lange distanser når de trekker
og kan opprettholde en hastighet på 65-70 km i timen.


   
Every spring, more than 18.000 cranes rest at Lake Hornborga.

Hvert år er det opp til 18.000 traner som hviler ut ved Hornborgasjön.Most of them spend the winter in Extremadura in southern Spain.

De aller fleste tilbringer vinteren i Extremadura i det sydlige Spania


They begin returning to Lake Hornborga in mid-March.

De begynner tilbaketuren til Hornborgasjön midt i mars.


Their journey takes them through France and the Rhine Valley.

Turen tar dem gjennom Frankrike og Rhindalen i Tyskland.Their last stop before Lake Hornborga is the island of Rügen in northern Germany.

Deres siste stopp før Hornborgasjön er Rügen-øya i det nordlige Tyskland.


The number of cranes reaches its peak between 5-10 April
(previously 10-20 April) when there are 7.000 to 12.700 cranes
at Naturum Trandansen at Bjurum, at the southern end of the lake.
Since 2007 the peak is reached about 1st of April, with 18.500 in 2009 on March 31st.

Antallet av traner når høydepunktet mellom 5-10 april (tidligere 10-20 april)
da det er fra 7.000 til 12.700 traner ved 'Tranedansen' ved Bjurum ved sydenden av Hornborgasjön
.
Siden 2007 har de nådd høydepunktet omrking 1 april, med 18.500 i 2009 den 31. mars.


Visitors have a wonderful view of the cranes' resting and feeding places
from this point.

Besøkende har en utrolig utsikt til tranes rasteplass og fodringsplass der.


The cranes choose Lake Hornborga because of the plentiful access to food.
Earlier, in the 1800 hundreds, potatoes grown around the area, were their favourite food.
Since ~1980 corn is brought to them every night, while they are all resting out on the lake.

Tranene velger Hornborgasjön fordi de har tilgang til rikelig med føde der.
Før i tiden, allerede fra 1800 tallet, var det potetavlignene rundt sjøen som tiltrakk dem.
I nyere tid, fra ~1980 blir det kjørt ut korn til dem på områdene syd for sjøen.


As a feeding point, Bjurum has a history dating back 200 years.

Som fodringsplass, går Bjurums historie 200 år tilbake.


It's getting late, and darker.

Det begynner å bli sent på kvelden.


Also the sunsets are fascinating here at Lake Hornborga.

Også solnedgangen er fascinerende her ved Hornborgasjön


The cranes leave the feeding place
to hide somewhere out in the lake till next morning.
That is when they are counted - on their way out into the sea.

Tranene forlater fodringsplassen og gjemmer seg uten i den grunne sjøen til neste morgen.
Det er da de telles - på sin vei tilbake til sjøen.Within an hour more than 12.000 cranes lift and disappear from the scene.
Normally within an hour from about 7 PM to 8 PM.

I løpet av en time letter mere enn 15.000 traner og forsvinner fra scenen.
Normalt innen en time fra omkring 7 til 8 om ettermiddagen.

 
Lake Hornborga 2005
Main Menu - Hovedmeny
Cranes in the Air - Traner i luften
Cranes on the Ground  Traner på bakken
Swans at Lake Hornborga  Svaner ved Hb-sjön
Other Birds etc  Andre fugler osv.
Previous years: Tidliere år:
Cranes   Traner
They're still there! 2012  De er fremdeles der!
Cranes - Gruidae - Traner - Gruidae

All pictures: © www.vulkaner.no


bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
Google
 
Web www.vulkaner.no

This page has been made with Macromedia Dreamweaver