Our Beautiful World

Other Birds at Lake Hornborga 2005
Andre fugler ved Hornborgasjön 2005
Its often very difficult to get close enough to the birds,
there are signs saying "Don't swim any longer...."

Det er ofte meget vanskelig å komme nær nok innpå fuglene
det er skilt som sier "Ikke svøm lenger..."


No, it isn't just easy to get the birds doing what you wish them to do...:

Nei, det er ikke lett å få fuglene til å gjøre akkurat det DU ønsker.

    
See what I mean? First try, the female was down under,
second try, once again the female, third try - now the male...

Ser du hva jeg mener? Første forsøk, hunnen var under vann,
andre forsøk, igjen hunnen, tredje forsøk - nå er hanne under.


but I finally got them both.

men til slutt fikk jeg dem begge...

When the cranes are back -
then the Spring is here again:
Når tranene er tilbake
da er våren her igjen!Lake Hornborga 2005
Main Menu - Hovedmeny
Cranes in the Air - Traner i luften
Cranes on the Ground  Traner på bakken
Swans at Lake Hornborga  Svaner ved Hb-sjön
Other Birds etc  Andre fugler osv.
Previous years: Tidliere år:
Cranes   Traner
They're still there! 2012  De er fremdeles der!
Cranes - Gruidae - Traner - Gruidae

All pictures: © www.vulkaner.no


bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
Google
 
Web www.vulkaner.no

This page has been made with Macromedia Dreamweaver